ഇടുക്കി ജില്ല- പട്ടയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിംഗ്‌ പെർമിറ്റ്‌ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി

Posted on Monday, October 28, 2019

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പട്ടയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  ബിൽഡിംഗ്‌ പെർമിറ്റ്‌ അനുവദിക്കുന്നതിന്  ഏതാവശ്യത്തിനാണ്  പ്രസ്തുത  പട്ടയം  അനുവദിച്ചതെന്ന    വില്ലേജാഫീസറുടെ   സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ് 

സ.ഉ(സാധാ) 2398/2019  Dated 28/10/2019