കോവിഡ് 19-വിവാഹങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Wednesday, September 29, 2021

കോവിഡ് 19-  വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിവാഹ പൊതുമുഖ്യ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ 2008 ലെ കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്ട്രൽ ചെയ്യൽ ( പൊതു) ചട്ടങ്ങളുടെ ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി വരെ വിവാഹങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച്