18.08.2023 ന് നടത്താനിരുന്ന കോ ഓർഡിനേഷൻ സമിതി യോഗം മാറ്റിവച്ചു.