കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 22.10.2020 വ്യാഴാഴ്ച 2.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ചേരുന്നു

Posted on Thursday, October 15, 2020

കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 22.10.2020 വ്യാഴാഴ്ച 2.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ചേരുന്നു