ഇംപാക്റ്റ് കേരളയില്‍ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കൺസൾട്ടന്റുകളുടെ എംപാനൽമെന്റ്- അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

Posted on Sunday, October 20, 2019

ഇംപാക്റ്റ് കേരളം നൽകിയ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കലിനായി കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ എംപാനൽമെൻറ്- അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം : 31 ഒക്ടോബര്‍ 2019, 5 മണി വരെ