സ്വരാജ് ട്രോഫി - 2020-21 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

Posted on Sunday, January 30, 2022

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് - 2020-21 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

G.O.(Rt) 190/2022/തസ്വഭവ Dated 25/01/2022