ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍ /ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Tuesday, July 3, 2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍ /ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു അപേക്ഷകള്‍ 10.07.2018 നു മുന്‍പായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

തസ്തികകള്‍

  • സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (കരാര്‍)
  • ആര്‍ക്കിടെക്ട് (ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍)
  • സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (ഡെപ്യുട്ടേഷന്‍)
  • ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (കരാര്‍)
  • വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കാണുക
Content highlight