പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണം –പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍,നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്‍,ഡിഡിപി മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം