പ്രളയ ബാധിത പഞ്ചായത്തുകളിലെ മലിനമായ കിണറുകള്‍ ശുചിയാക്കുവാന്‍ തനതുഫണ്ട് ഈവര്‍ഷത്തേക്ക് മാത്രം

Posted on Tuesday, December 4, 2018

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3015/2018/തസ്വഭവ Dated 28/11/2018

പ്രളയ ബാധിത പഞ്ചായത്തുകളിലെ കവിഞ്ഞൊഴുകി മലിനമായ കിണറുകള്‍ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ശുചിയാക്കുവാന്‍ അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍മാത്രം തനതുഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈവര്‍ഷത്തേക്ക് മാത്രംഅനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്