പ്രളയ ബാധിതനഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ശൌചാലയങ്ങള്‍ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ (അര്‍ബന്‍) ഫണ്ട് .

Posted on Thursday, November 15, 2018

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2851/2018/തസ്വഭവ Dated 07/11/2018

സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് നഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ശൌചാലയങ്ങള്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സഹിതം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ (അര്‍ബന്‍) ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി.