2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ട മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍