തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ  സാക്ഷരതാമിഷൻ  വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച്