മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും വസ്തുനികുതി ഡാറ്റാപ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്