ജനകീയാസൂത്രണത്തെ സഹായിക്കാൻ വിദഗ്ധരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം

Posted on Friday, December 8, 2017

ജനകീയാസൂത്രണത്തെ സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ടി സംസ്ഥാന അസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ വിദഗ്ധരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. അതിനായി ഓരോ മേഘലയില്‍ പ്രവീണ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കുചേരാം.

സമ്മതപത്രം

സാങ്കേതിക സഹായം

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്‌
Tel: 0471-2540208