ക്യൂലിസ്റ്റില്‍ കിടക്കുന്ന നിര്‍വ്വഹണം പൂര്‍ത്തിയായ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തനത് ഫണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി

Posted on Monday, April 1, 2019

ക്യൂലിസ്റ്റില്‍ കിടക്കുന്ന നിര്‍വ്വഹണം പൂര്‍ത്തിയായ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തനത് ഫണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 774/2019/തസ്വഭവ Dated 30/03/2019