ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Friday, June 7, 2019

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനു  അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

പത്തനംതിട്ട ,കോട്ടയം,ഇടുക്കി , എറണാകുളം ,തൃശ്ശൂര്‍ ,പാലക്കാട് ,മലപ്പുറം ,വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക്  ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനു  അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു-അപേക്ഷകള്‍ 30.06.2019 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.