ഇംപാക്റ്റ് കേരളയില്‍ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍, പ്രോജക്റ്റ്‌ മാനേജര്‍ - ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ നിയമനം - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, June 10, 2019

ഇംപാക്റ്റ് കേരളയില്‍ (IMPACT Kerala) പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍, പ്രോജക്റ്റ്‌ മാനേജര്‍ (Environmental Engineering), പ്രോജക്റ്റ്‌ മാനേജര്‍ (Structural Engineering) എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.