നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Saturday, January 25, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ പിഎസ്1/9/2020/തസ്വഭവ Dated 24/01/2020

ത സ്വ ഭ വ -14ാം കേരള നിയമസഭ 18 ാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി യഥാസമയം നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍