സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ഷന്‍ പ്രചരണത്തിനു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു നിര്‍ദ്ദേശം