തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പബ്ലിക് വര്‍ക്സ് മാനുവൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കായി സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റി