കെ എസ് ആർ ആർ ഡി എ യിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു