തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കടമ്പൂര് സുജാത. റ്റി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
2 ബുധനൂര്‍ കിഴക്ക് ഉഷാകുമാരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 ബുധനൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് അഡ്വ. കെ.കെ രാജേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 ബുധനൂര്‍ തെക്ക് ഹരിദാസ് റ്റി.വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ ആര്‍. പുഷ്പലതാ മധു പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 പെരിങ്ങിലിപ്പുറം കിഴക്ക് ശോഭാ മഹേശന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പെരിങ്ങിലിപ്പുറം പടിഞ്ഞാറ് സുരേഷ് എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 ഉളുന്തി കിഴക്ക് സുജാത മുരളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
9 ഉളുന്തി രാജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
10 ഗ്രാമം ശാന്താ ഗോപകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 എണ്ണയ്ക്കാട് തെക്ക് ജി. മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 എണ്ണയ്ക്കാട് വടക്ക് ശ്രീജ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 തയ്യൂര്‍ അഡ്വ. ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 പെരിങ്ങാട് ജി. രാമകൃഷ്ണന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍