ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി. രാമകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരിങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജി. രാമകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം മേമലക്കാട്ടില്‍, ബുധനൂര്‍, ബുധനൂര്‍-689624
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447469787
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍