യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍

കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി
 
തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ്
 
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 
ലൈഫ് മിഷന്‍