യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍

കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി
 
മന്ത്രി നടത്തിയ യോഗങ്ങള്‍
 
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 
ലൈഫ് മിഷന്‍