പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-27.02.2023 ന് ബഹു.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൻ്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്