ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയലക്ഷമി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐ.റ്റി.ഐ
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയലക്ഷമി.വി
വിലാസം , , -0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895963111
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍