ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിഷ്ണു.എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കലയക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് വിഷ്ണു.എം
വിലാസം ചരുവിള വീട്, കലയക്കോട്, വെളിയം-691512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7559915271
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍