തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2010

പാലക്കാട് - നെല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുലയന്‍മ്പാറ വേലുമണി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
2 സീതാര്‍ക്കുണ്ട് മോള്‍സിപീറ്റര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 ആനമട പി.രവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ ടി
4 കൊട്ടയങ്ങാടി രജിത മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 ചന്ദ്രാമല മല്ലിക മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
6 മീരാഫ്ലോറസ് പി രാംദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 വിക്ടോറിയ ശാരദ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
8 ഓറിയന്‍റ്റല്‍ ആര്‍ ചിത്തിരംപിള്ള പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കാരപ്പാറ ഷീബ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ലില്ലി കോയക്കുട്ടി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 നൂറടി ജോയ് വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കൂനംപാലം ലതാമണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ ടി വനിത
13 മണലാരു കെ രാമകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി