ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് -25 ആഗസ്റ്റ് 2018

Posted on Saturday, August 25, 2018

പ്രളയാനന്തരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് 25 ആഗസ്റ്റ് 2018