പകർച്ച വ്യാധികൾ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍