പദ്ധതി നിര്‍വഹണം-മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍

Posted on Wednesday, May 15, 2019

ത സ്വ ഭ വ- വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ :

പദ്ധതി നിര്‍വഹണം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്‍മാരുടെ മേഖലാ യോഗങ്ങള്‍ ബഹു. ത സ്വ ഭ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുന്നു

Content highlight
Plan-Regional Meetings