കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 18.08.2023 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു

Posted on Monday, August 7, 2023
Content highlight
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 18.08.2023 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു