കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 04.10.2023 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 02.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു

Posted on Thursday, September 14, 2023
Content highlight
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 04.10.2023 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 02.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു