കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 24.06.2020 ബുധനാഴ്ച 2.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍ വച്ച്

Posted on Tuesday, June 16, 2020
Content highlight
Coordination Committee Meeting will be held on Wednesday, 24.06.2020 at 2.30 pm at the Secretariat Durbar Hall