കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 06.03.2024 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 03.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ‍സ‍ൌത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു

Posted on Thursday, February 22, 2024
Content highlight
Co-ordination Committee Meeting will be held on Wednesday 06.03.2024 at 03.30 PM at Secretariat South Conference Hall