ശ്മശാനങ്ങള്‍

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള ശ്മശാനങ്ങള്‍

Type Fully Functional Not Functional Under Construction Total
Conventional 529 28 12 569
Modern 124 12 13 149
Grand Total 653 40 25 718
Crematorium Types Map Crematorium Map