03.07.2023 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -തീരുമാനങ്ങള്‍ -CCM(4)_2023-24