31.12.2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- തീരുമാനങ്ങള്‍-[CCM(13)_2018-19]

ഡിസംബര്‍ 31, 2012 ല്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അനക്സ്‌-2 ലെ ലയം ഹാളില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വച്ച് നടന്ന വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതിയുടെ യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍