03 ജനുവരി 2018 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം മാറ്റിവച്ചു

Posted on Thursday, December 28, 2017

2018 ജനുവരി 03 നു നടത്താനിരുന്ന കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.