പദ്ധതി ഭേദഗതിക്കുള്ള സൗകര്യം സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

Posted on Thursday, December 21, 2017

ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ഭേദഗതിക്കുള്ള സൗകര്യം സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

https://plan.lsgkerala.gov.in