തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 19 ഒക്ടോബര്‍ 2017

Posted on Thursday, October 19, 2017

ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍

  • 22.33% പദ്ധതി ചെലവ്
  • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ (24.32%) ഏറ്റവും മുന്നില്‍ 
  • ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ (12.81%) ഏറ്റവും പിന്നില്‍
  • തിരുവനന്തപുരം ജില്ല (24.27%) ഏറ്റവും മുന്നില്‍
  • കോട്ടയം ജില്ല (19.37%) ഏറ്റവും പിന്നില്‍

Expenditure by LB Type

Expenditure by LB Type

Expenditure by Districts