പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 13 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019

Posted on Tuesday, August 13, 2019

പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 13 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019, 5AM

Flood relief status Urban

Flood relief status

പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി 13 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019, 9AM

Flood rehabilitation 13-09-2019, 9AM