ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനു സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചുനക്കര കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അനു സി
വിലാസം പാറവിളയില്‍, ചുനക്കര, ചുനക്കര-690534
ഫോൺ 9495552920
മൊബൈല്‍ 9495552920
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്.ഇ
തൊഴില്‍ ഇല്ല