ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സനീറ ഹസന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടൂര്‍പ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് സനീറ ഹസന്‍
വിലാസം ഫൈഹ മന്‍സില്‍, നദുവത്ത് നഗര്‍, നദുവത്ത് നഗര്‍-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847510753
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10-ാം തരം
തൊഴില്‍