ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ
വിലാസം പ്രസാദ് മന്ദിരം, തെക്കേമുറി, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745040228
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ കാര്‍പെന്റര്‍