തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കോയിക്കല്‍ വിജയമ്മ എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
2 പഴയാര്‍ ശ്രീരാഗ് പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 മറവൂര്‍ മായാദേവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 ഉപ്പൂട് ഉമാദേവിഅമ്മ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 നിലമേല്‍ സജിലാല്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ചിറ്റുമല രതീഷ് ആര്‍ ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
7 ഓണമ്പലം രാജു ലോറന്‍സ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 തെക്കേമുറി പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ് സുനില്‍ കുമാര്‍ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 കൊച്ചുപ്ലാമൂട് ശ്രൂതി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 മൂട്ടം ഷാജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 പരിച്ചേരി റാണി സുരേഷ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (ജെ) വനിത
13 ശിങ്കാരപ്പള്ളി മല്ലിക ഐ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
14 കൊടുവിള ലാലി കെ ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 താഴം അമ്പിളി ശങ്കര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത