ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി. ജെ. സജിത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സി. ജെ. സജിത്
വിലാസം കൈനിയിൽ, വരക്കാട്, കോട്ടമല-671314
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496831949
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി