ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആർ സുഭാഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറയിന്‍കീഴ്
മെമ്പറുടെ പേര് ആർ സുഭാഷ്
വിലാസം വയലിൽ വീട്, കടകം, ചിറയിൻകീഴ്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446484420
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ