ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ വേണുഗോപാലൻ നായർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുദാക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വേണുഗോപാലൻ നായർ
വിലാസം കൃഷ്ണവിലാസം, മഞ്ഞമല, മഞ്ഞമല-695313
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847197391
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ