ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഭഗത് റൂഫസ് ആർ.എസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെങ്ങാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഭഗത് റൂഫസ് ആർ.എസ്സ്
വിലാസം ജാനിസ് വില്ല, ആഴാകുളം, വിഴിഞ്ഞം-695521
ഫോൺ 0471 -2480203
മൊബൈല്‍ 9995853595
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം ടെക് (മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ